Činnosti

Zameriavame sa na viacero činností, predovšetkým na:

   • kompletnú realizáciu zemných prác a spevnených plôch (predovšetkým priemyselné parky)
   • búracie a asanačné práce
   • príprava HTU
   • kompletná realizácia komunikácii
   • príprava pod spevnené plochy


V rámci hlavnej stavebnej výroby (HSV): občiansku, bytovú a priemyselnú výstavbu, výstavbu ciest a spevnených plôch, montáž oceľových a prefabrikovaných skeletov, strojné zemné práce, práce murárske, betonárske, železiarske a tesárske, výrobu a dodávku betónu, demolačné práce a zatepľovanie stavieb na základe licencie vydanej TSÚS Bratislava pre systém Terranova a Baumit.

V rámci pomocnej stavebnej výroby (PSV): krytiny živičné, plechové a škridlové, rekonštrukcie starých objektov, maliarske a natieračské práce, elektroinštalačné práce vrátane revízií, kladenie podláh PVC, montáž zdravo-technickej inštalácie, ústredného kúrenia a vodoinštalácie, výrobu a montáž stolárskych výrobkov /okna, dvere so zárubňou, obklady, šalovacie dielce, lešenárske podlážky, palety jednorazové a EURO/, výrobu a montáž zámočníckych a klampiarskych výrobkov, tepelné a vodotesné izolácie, výrobu atypických nábytkárskych výrobkov, nárez piliarskej guľatiny až do prof. 100 cm, dĺžky 9 m , mäkké a tvrdé drevo, dosky, fošne, laty, hranoly atď.

Práce projekčné: vypracovanie projektovej dokumentácie občianskej, priemyselnej a bytovej výstavby, rekonštrukcie všetkých objektov, elektro, voda, kúrenie aj jednotlivo, geodetické práce, výškopis, zameranie a vytýčenie stavieb a pozemkov.


Pri výstavbách sa zameriavame na:

   • výstavba občianskych stavieb
   • výstavba priemyselných stavieb
   • výstavba dopravných stavieb
   • stavby na kľúč


Dopravné stavby


Realizujeme výstavby, rekonštrukcie a opravy najrôznejších parkov, alebo námestí, prevádzame rozličné terénne úpravy vrátane zabezpečenia vegetácie a pod.

Všetky tieto skúsenosti, ktoré naša spoločnosť získala v priebehu svojej existencie, spolu s kvalitným personálnym a bohatým strojovým fondom, zaručuje našej spoločnosti profesionálny prístup a kvalitu prevádzaných prác.


Komunikácie a spevnené plochy

Komunikácie a plochy s asfaltovým povrchom
Komunikácie a plochy s dláždeným povrchom
Plochy určené pre parkovanie, námestia a ostatné pojazdné plochy
Spracovanie technického návrhu pre zadanie projektovej dokumentácie
Rekonštrukcie a opravy stávajúcich povrchov komunikácii a chodníkov
Vrátane investorsky-inžinierskej činnosti


Chodníky a cesty
Chodníky a prístupové cesty asfaltovým povrchom
Chodníky a prístupové cesty dláždeným povrchom
Cyklotrasy so spevneným alebo nespevneným povrchom

   • so spevneným povrchom, tj. asfaltové alebo dláždené
   • s nespevneným povrchom, tj. mlatové cesty

Tvorba ciest so spevneným podkladom a trávnatým povrchom
Rekonštrukcia a opravy už postavených povrchov, ciest a komunikácii
Vrátane sadových a lesníckych prác
Vrátane investorsky-inžinierskej činnosti

Sme schopní zrealizovať zemné práce v akomkoľvek rozsahu. Predovšetkým sa jedná o hrubé terénne úpravy (HTÚ), veľko-objemové presuny zeminy, skrývkové práce a iné. Sme schopni realizovať náročné zákazky vo väčšom alebo inak problematickom prostredí s vlastním odborným dozorom. Naši stavební technici disponujú skúsenosťami s vedením rozsiahlych stavieb a sú schopní riadiť veľa stavebných procesov na jednom stavenisku.

Spevnené komunikácie a plochy:

   • Zámkové dlažby
   • Liate drôtobetóny
    • kvalitné prevedenia veľkoplošných rovinných povrchov, spádových pre náročné využitie v minimálnych hrúbkach 100mm
    • vhodné použitie materiálov podľa budúcej prevádzky
   • Asfaltové povrchy
   • Podkladné konštrukčné vrstvy
    • úprava akýchkoľvek nespevnených plôch pre budúce kryty chodníkov, komunikácii
    • návrh nosnej skladby podľa záťaže prevádzky
   • Obrubníky
    • ohraničujúce obrubníky k vymedzeniu komunikácii, chodníkov sú samozrejmosťou spevnených plôch
    • podľa využitia a prevádzky plôch vám prispôsobíme ich výšku, spád a typ obrubníka
   • Odvodnenie plôch
    • zaistenie vhodného odvodnenia vašich spevnených plôch
    • pri daždi vám nezatečie do obytných priestorov a v zimnom období sa z vašej spevnenej plochy nestane klzisko
   • Zámkové dlažby
    • zaistenie kompletnej dodávky spevnených plôch, pochôdznych i pojazdných
    • široký sortiment ponúkaných zámkových dlažieb
    • spevnenie a odvodnenie vašej blativej a konštrukčne nevyhovujúcej plochy

 

Búracie a deštrukčné práce
Firma ZE-PRA, spol. s.r.o. sa zaoberá okrem iného likvidáciou zastaralých technologických zariadení. Vykonávame demoláciu a demontáž stavieb a nevyužívaných objektov, demontáž kovových konštrukcií, žeriavov, kotolní, mostových konštrukcií, nádrží, síl a hál vrátane zloženia príp. demontáže nepotrebného technologického zariadenia priamo v prevádzke.

Recyklácia stavebného odpadu je zabezpečovaná mobilnou recyklačnou linkou. Odpad spracujeme na mieste demolácie príp. na recykláciu prevezieme. Jednotlivé druhy stavebných sutí určených na recykláciu sú ukladané na voľnej pracovnej ploche.

Len niekoľko firiem zvláda demolácie budov vyšších ako tridsať metrov. Postupným rastom, rozvojom a získavaním skúseností sa ZE-PRA, spol. s.r.o. prepracovala až k zákazkám v takomto rozsahu.

Naša spoločnosť ZE-PRA, spol. s.r.o. znamená kombináciu špičkového vybavenia, ochoty a profesionality. Naše služby zahrňujú kompletnú dodávku demolačných prác a následnú prípravu pre ďalšie stavebné činnosti (HTU). Náš veľký strojový park nám umožňuje ponúkať zaujímavé ceny a termíny prevedenia.

Deštrukčné práce
V prípadoch, kedy objekty prestanú plniť svoju funkciu a ich rekonštrukcia nie je možná, prípadne je neekonomická, alebo existujúce konštrukcie prekážajú novej výstavbe ponúka firma ZE-PRA riešenie vo forme deštrukcie. Deštrukčné práce je veľmi špecifické odvetvie činnosti v stavebníctve, ktoré si vyžaduje nemalú odbornosť a fortieľ zúčastnených pracovníkov. Firma ZE-PRA realizuje túto činnosť dvomi základnými spôsobmi:

   • s použitím mechanizmov
   • postupným rozoberaním

Deštrukčné práce s použitím mechanizmov
Búracie práce s využitím zariadení a mechanizmov od popredných renomovaných svetových výrobcov tvoria nosnú výrobnú časť firmy ZE-PRA, spol. s.r.o.

Deštrukčné práce postupným rozoberaním
V situáciách, ak nie je možné na deštrukciu použiť mechanizmy ani výbušniny zostáva realizácia postupným rozoberaním za pomoci búracích kladív a rezacích súprav.

Spolupráca s nami začína prípravnou fázou. V tejto fáze spoločne spracujeme plán prác. Personál Vám ochotne poskytne potrebné informácie a bude asistovať s vybavením potrebných povolení na úradoch vrátane vybavenia demolačného výmeru.

Radi pre Vás:

   • Vybavíme demolačný výmer
   • Prevedieme demoláciu budov,  priemyselných areálov, tovární, výškových objektov,  železobetónových, betónových a oceľových stavieb, komínov a iné
    • vyškolenými pracovníkmi
    • vlastnou modernou mechanizáciou
    • v krátkom termíne
    • bezpečne
    • ekologicky
    • za veľmi zaujímavú cenu
   • Odstránime všetok odpad v súlade s platnými zákonmi a predpismi
    • Recyklácia na mieste, príp. odvoz do recyklačného strediska
    • Druhotné využitie
    • Uloženie na skládky
   • Urovnáme, zhutníme, pripravíme terén na budúcu výstavbu príp. zatrávnime
    • Stavebná suť je recyklovaná na mieste demolácie, čo umožní ďalšie materiálové využitie odpadu na mieste napr. na zásypy, zrovnanie terénu a pod.


Recyklácia stavebného odpadu Stavebné a demolačné odpady majú širokú škálu využitia. Odpady sa musia mechanicky upraviť tak, aby sa splnili prevádzacie predpisy zákona o odpadoch (predovšetkým triedenie, drvenie a homogenizáciu). Potom prebieha rozbor a materiálové využitie.

Recyklácia stavebného odpadu je zabezpečovaná mobilnou recyklačnou linkou. Odpad spracujeme na mieste demolácie príp. na recykláciu prevezieme. Jednotlivé druhy stavebných sutí určených na recykláciu sú ukladané na voľnej ploche.

Spoločnosť ZE-PRA, spol. s.r.o. vykonáva všetky druhy stavebných prác odborne a profesne zdatnými riadiacimi pracovníkmi ako aj špecialistami v robotníckych profesiách, čo dáva záruku kvalitnej a včasnej dodávky stavebného diela.

Naše hlavné ciele sú:

   • spokojnosť zákazníka
   • dobrý pocit z profesionálne vykonanej práce
   • flexibilita
   • dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy


Výstavba bioplynových elektrárnii


Výhody:

   • dlhodobo garantované stabilné príjmy (z predaja elektriny aj zo spracovania externého odpadu)
   • nezávislosť na výrobcoch a na ich tržných cenách (ceny rastlinnej výroby sú pomerne veľmi nestabilné a závislé na úrode)
   • zužitkovanie a zhodnotenie odpadov z potravinárskeho priemyslu
   • produkcia tepelnej a elektrickej energie
   • úspora hnojív pre rastliny a ich vyššia účinnosť

Spoločnosť ZE-PRA, spol. s.r.o. vám ponúka nasledujúce služby:

   • spevnené plochy
   • podklady pod nádrže
   • betonáže

 
Terénne a záhradkárske úpravy:

   • po rozvrhnutí zeminy sa zemina nechá rozležať
   • nechajú sa vyrásť prvé skoré buriny
   • vykoná sa postrek s herbicídom s totálnym účinkom
   • potom sa vykoná výsev semena ručne alebo mechanicky
   • vyžaduje sa pravidelné zalievanie po celú dobu klíčenia semien
   • vykoná sa prvé kosenie /najlepšie ručné, resp. nabrúsenými nožmi strojových rotačných kosačiek/
   • podľa potreby sa vykoná opätovný postrek už len proti burinám, nachádzajúcim sa na novom trávniku


My vám ponúkame nasledovné služby:

   • výsadba
   • výsev trávy