Protipožiarna lesná cesta Zverín – rekonštrukcia

 Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.